Share

Ngữ pháp: động từ « aimer » ở thì hiện tại

Có hiệu lực đến 31/12/2023
Conception: Valérie Collige, Université catholique de Louvain
Published on 04/08/2013 - Modified on 15/01/2020