Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Ngữ pháp: đề nghị với "est-ce que" và với ngữ điệu

Écoutez les questions. Pour chaque question, cliquez dans la bonne colonne. Consultez l'aide.
Hãy nghe các câu hỏi sau. Nhấp chuột vào cột tương ứng với mỗi câu hỏi. Hãy tham khảo phần trợ giúp.
Cochez la ou les bonnes réponses Help on how to respond the exercice
Đề xuất một hoạt động với est-ce que.Đề xuất một hoạt động với ngữ điệu nghi vấn.
 
Đề xuất một hoạt động với est-ce que.Đề xuất một hoạt động với ngữ điệu nghi vấn.
Đề xuất một hoạt động với est-ce que.Đề xuất một hoạt động với ngữ điệu nghi vấn.
Đề xuất một hoạt động với est-ce que.Đề xuất một hoạt động với ngữ điệu nghi vấn.
Đề xuất một hoạt động với est-ce que.Đề xuất một hoạt động với ngữ điệu nghi vấn.
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Conception: Valérie Collige, Université catholique de Louvain.
Published on 03/08/2013 - Modified on 25/10/2019

Ngữ pháp / Đề nghị lịch sự bằng cách sử dụng "est-ce que" và ngữ điệu

Chúng ta dùng các động từ aimer và vouloir ở thức điều kiện hoặc thì hiện tại để đưa ra đề nghị một cách lịch sự.
Động từ theo sau aimer và vouloir đều ở dạng nguyên thể.

Chúng ta có thể đưa ra đề nghị theo hai cách sau:

- Với est-ce que :

Ở thức điều kiện:

Est-ce que tu aimerais
aller à la piscine ?
Est-ce que tu voudrais
aller au cinéma ?


Ở thì hiện tại:

Est-ce que tu veux
aller au restaurant ?


Ở thức điều kiện:

Est-ce que vous aimeriez
visiter ce musée ?
Est-ce que vous voudriez
aller au cinéma ?


Ở thì hiện tại:

Est-ce que vous voulez
aller au restaurant ?


- Với ngữ điệu (đi lên) :

Ở thức điều kiện:

Tu aimerais
aller à la piscine ?
Tu voudrais
aller au restaurant ?


Ở thì hiện tại:

Tu veux
aller au cinéma ?


Ở thức điều kiện:

Vous aimeriez
visiter ce musée ?
Vous voudriez
aller au cinéma ?


Ở thì hiện tại:

Vous voulez
aller à la piscine ?


Chúng ta dùng ngôi « tu » để đưa ra đề nghị với những người ta quen thân (gia đình, bạn bè, trẻ em...)
Chúng ta dùng ngôi « vous » để đưa ra đề nghị với những người ta không biết (rõ) hoặc với nhiều người (ngôi vous số nhiều)

Có thể bạn cũng thích...