Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Ngữ pháp: đề nghị với "est-ce que" và với ngữ điệu

Écoutez les phrases de l'exercice. Reconstituez chaque phrase.
Hãy nghe các câu sau trong bài tập. Sắp xếp lại câu theo đúng trật tự.
Glissez-déposez les éléments Help on how to respond the exercice
Tu aimeraisallerà la piscine?
Est-ce quevous voulezallerau cinéma?
Est-ce quevous aimeriezallerau restaurant?
Một số câu đã sắp xếp đúng và sẽ được sử dụng cho phần sau của bài tập.
Chú ý
Rất tốt
Conception: Valérie Collige, Université catholique de Louvain
Published on 03/08/2013 - Modified on 25/10/2019

Ngữ pháp / Đề nghị lịch sự bằng cách sử dụng "est-ce que" và ngữ điệu

Chúng ta dùng các động từ aimer và vouloir ở thức điều kiện hoặc thì hiện tại để đưa ra đề nghị một cách lịch sự.
Động từ theo sau aimer và vouloir đều ở dạng nguyên thể.

Chúng ta có thể đưa ra đề nghị theo hai cách sau:

- Với est-ce que :

Ở thức điều kiện:

Est-ce que tu aimerais
aller à la piscine ?
Est-ce que tu voudrais
aller au cinéma ?


Ở thì hiện tại:

Est-ce que tu veux
aller au restaurant ?


Ở thức điều kiện:

Est-ce que vous aimeriez
visiter ce musée ?
Est-ce que vous voudriez
aller au cinéma ?


Ở thì hiện tại:

Est-ce que vous voulez
aller au restaurant ?


- Với ngữ điệu (đi lên) :

Ở thức điều kiện:

Tu aimerais
aller à la piscine ?
Tu voudrais
aller au restaurant ?


Ở thì hiện tại:

Tu veux
aller au cinéma ?


Ở thức điều kiện:

Vous aimeriez
visiter ce musée ?
Vous voudriez
aller au cinéma ?


Ở thì hiện tại:

Vous voulez
aller à la piscine ?


Chúng ta dùng ngôi « tu » để đưa ra đề nghị với những người ta quen thân (gia đình, bạn bè, trẻ em...)
Chúng ta dùng ngôi « vous » để đưa ra đề nghị với những người ta không biết (rõ) hoặc với nhiều người (ngôi vous số nhiều)

Có thể bạn cũng thích...