Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Ngữ pháp: đề nghị với "est-ce que" và với ngữ điệu

Regardez les photos. Associez chaque photo à la phrase correspondante.
Hãy quan sát các bức ảnh sau. Nối mỗi bức ảnh với câu tương ứng.
Glissez-déposez les éléments Help on how to respond the exercice
nbOk câu sắp xếp đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Conception: Valérie Collige, Université catholique de Louvain
Published on 03/08/2013 - Modified on 25/10/2019

Có thể bạn cũng thích...