Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Ngữ pháp: đề nghị với "est-ce que" và với ngữ điệu

Regardez les photos. Associez chaque photo à la phrase correspondante.
Hãy quan sát các bức ảnh sau. Nối mỗi bức ảnh với câu tương ứng.

Valérie Collige, Université catholique de Louvain
nbOk câu sắp xếp đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt

You may also like...