Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Ngữ pháp: cần phẩn + động từ nguyên thể

Écoutez les phrases et remettez les mots dans le bon ordre.
Hãy nghe các câu sau và xếp lại các từ theo thứ tự đúng.
Glissez-déposez les éléments Help on how to respond the exercice
Il faut prendre le traitement pendant un mois.
Il faut prendre les médicaments deux fois par jour.
Il faut prendre le traitement pendant un mois après le retour au pays.
Il faut porter des vêtements longs.
Một số câu đã sắp xếp đúng và sẽ được sử dụng cho phần sau của bài tập.
Chú ý
Rất tốt
Conception: Dorothée Depont, Đại học công giáo Louvain
Published on 01/04/2013 - Modified on 13/12/2019

Ngữ pháp / Cần phải + động từ nguyên thể

CẦN PHẢI thể hiện một điều cần làm, một nghĩa vụ. Cấu trúc này có thể đứng trước một danh từ hoặc một động từ nguyên thể.Ví dụ:

 

Il faut prendre des médicaments.

 

Il faut prendre un traitement.

 

Il faut aller voir un médecin.
Động từ nguyên thể là dạng của động từ không chia. Ví dụ như đó là các động từ kết thúc bằng : -ER, -IR ou -RE. Vài ví dụ : manger, jouer, venir, finir, prendre, entendre, etc.

Ta dùng động từ nguyên thể sau cấu trúc "cần phải", hoặc sau một giới từ(à, de, pour...).Ví dụ: C'est facile à faireJe n'ai pas le temps de travailler. Je travaille pour payer mes études.  Mở rộng:

Có thể bạn cũng thích...