Totem A1 Sơ cấp khám phá

Bienvenue !

Lisez les phrases et dites si les personnes se présentent selon l'usage en français ou non.
Cochez la ou les bonnes réponses Help on how to respond the exercice
Totem-A1-bienvenue-video
Je m'appelle Simon Le Tallec.
Oui, présentation selon l'usage en français.
Non, présentation non utilisée en français.
Moi, c'est Nathalie.
Oui, présentation selon l'usage en français.
Non, présentation non utilisée en français.
Je m'appelle Le Tallec Louise.
Oui, présentation selon l'usage en français.
Non, présentation non utilisée en français.
Je m'appelle Simon.
Oui, présentation selon l'usage en français.
Non, présentation non utilisée en français.
Moi, c'est Bonomi Nathalie.
Oui, présentation selon l'usage en français.
Non, présentation non utilisée en français.
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
En français, on donne en général son prénom avant son nom.
À la question "Comment vous vous appelez ?" (formelle) ou "Comment tu t'appelles ?" (informelle), on peut répondre par son prénom ("Je m'appelle Simon") ou par son prénom et son nom ("Je m'appelle Simon Le Tallec").
Conception: Corina Brillant, Totem, Hachette Livre
Published on 03/02/2014 - Modified on 12/01/2017
FRANÇOISE LE TALLEC
- Bonjour !
LAURENT BONOMI
- Bonjour. Je m’appelle Laurent Bonomi.
SIMON LE TALLEC :
- Bonjour !
LOUISE  LE TALLEC
- Coucou !
HUGO LE TALLEC
- Salut ! Moi, c’est Hugo.
NATHALIE BONOMI
- Bonsoir, enchantée.
JULIETTE BONOMI
- Bonsoir, je m’appelle Juliette.
FAMILLE LE TALLEC
- Bonsoir.
SIMON LE TALLEC
- Oh, pardon. Bonsoir à tous !
FAMILLE BONOMI
- Bonsoir.
JULIETTE BONOMI
- Bienvenue.

Văn hoá / Xưng họ và tên theo đúng thứ tự

Trong văn hoá nước bạn, khi tự giới thiệu, người ta sẽ xưng gì trước? Họ trước hay tên trước? Trong tiếng Pháp, người ta thường xưng tên trước rồi mới đến họ. Với những câu hỏi như: "Quel est ton nom ?" (cách hỏi không chính quy) hoặc "Quel est votre nom ?" (cách hỏi chính quy), cần trả lời tên trước rồi mới đến họ. Tuy nhiên, trong ngữ cảnh chính quy hoặc hành chính, khi viết, người ta sẽ đặt họ trước tên sau. Các câu hỏi thường dùng để hỏi tên và họ: - Quel est ton / votre nom ? - Comment t’appelles-tu / vous appelez-vous ? - Tu t’appelles comment ? (không chính quy) - Votre nom ? Votre prénom ? (hành chính) Các cách trả lời: Je m’appelle Jean (Dubois) – Mon nom est Jean (Dubois) – Jean (Dubois). Thường người ta xưng cả tên lẫn họ trong các tình huống chính quy. Còn trong các tình huống không chính quy như liên hoan nhà bạn bè của mình, người nói tiếng Pháp chỉ xưng tên. Lưu ý, khi dùng tiếng Pháp để giới thiệu bản thân, không bao giờ được thêm các chức danh (Bác si, Ông, Bà) vào trước tên mình!

Có thể bạn cũng thích...