Bài tập 03 / 04
Ngữ pháp: động từ nguyên thể
3.Ngữ pháp : infinitif
Écoutez les verbes à l'infinitif et regardez les photos. Cliquez dans la bonne colonne. Consultez l'aide.
Hãy nghe các động từ nguyên thể và quan sát các bức ảnh. Nhấp chuột vào ô tương ứng. Hãy tham khảo phần trợ giúp.
   

  Động từ nguyên thể đuôi -er : tôi nghe thấy
  , tôi viết -er.

  Các động từ nguyên thể khác: Tôi không nghe thấy
  , tôi viết -re, -ir, oir.
   

  Động từ nguyên thể đuôi -er : tôi nghe thấy
  [e], tôi viết -er.

  Các động từ nguyên thể khác: tôi không nghe thấy
  [e], tôi viết -re, -ir, -oir.
   

  Động từ nguyên thể đuôi -er : tôi nghe thấy
  [e], tôi viết -er.

  Các động từ nguyên thể khác: tôi không nghe thấy
  [e], tôi viết -re, -ir, -oir.
   

  Động từ nguyên thể đuôi -er: tôi nghe thấy
  [e], tôi viết -er.
  Các động từ nguyên thể khác: tôi không nghe thấy
  [e], tôi viết -re, -ir, -oir.
   

  Động từ nguyên thể đuôi -er: tôi nghe thấy
  [e], tôi viết -er.
  Các động từ nguyên thể khác: tôi không nghe thấy
  [e], tôi viết -re, -ir, -oir.