Quel cadre juridique pour la haute mer ?

Sự tiến bộ của bạn
Tôi biết
0 %
Tôi không biết
0 %
để lưu tiến trình của bạn.
/