Xác định thông tin

- Đọc kĩ câu hỏi của bài để biết bạn cần tập trung vào thông tin gì.

- Xem lướt qua tài liệu để xác định các từ được hỏi xuất hiện ở phần nào trong bài. Có thể dừng lại nếu cần.

- Nếu nghĩa của một từ nào là không thể bỏ qua để làm được bài, hãy cố gắng dựa vào bối cảnh bài để hiểu, hoặc tìm các từ tương đương ở tiếng khác hay sử dụng từ điển.