Xác định thông tin

- Đọc kĩ câu hỏi của bài để biết bạn cần tập trung vào thông tin gì.

- Xác định trong tài liệu những đoạn có từ hoặc câu được hỏi, nếu cần có thể ấn nút tạm dừng phát tài liệu. Trả lời câu hỏi rồi nghe tiếp.

- Xem và nghe lại nhiều lần để làm bài.

- Có thể xem bản ghi lời của tài liệu để xác định rõ hơn các từ bạn nghe được.