Văn phạm / Rất nhiều, rất, quá

A1 Sơ cấp khám phá
« Có rất nhiều xe hơi », « cô ấy rất đẹp », « trời thật nóng » ... sự khác biệt giữa « beaucoup », « très » và « trop » là gì ?

Beaucoup

Beaucoup de (d’) + danh từ

Il y a beaucoup de voitures. (beaucoup = một số lớn / một số lượng lớn xe hơi)

Il y a beaucoup d’armoires dans la cuisine. (beaucoup de → beaucoup d’ bởi vì armoire bắt đầu bởi một nguyên âm (a, e, i ,o, u, y + h câm)
 

Đôi khi, beaucoup được kết nối với động từ.

J’aime beaucoup les voitures. (yêu rất nhiều)

Không nên nói:
Ce canapé est beaucoup grand nhưng « Ce canapé est très grand.»


Très

Très tĩnh từ / trạng từ:

Cette chambre est très jolie.

Je vais très bien.

Très + avoir faimavoir soif:

J’ai très faim.

Vous avez très soif.

Trop / très

Trop thường có giá trị âm, nó được sử dụng để thể hiện một số lượng quá mức. 

Il fait très froid ( nhưng không sao).
Il fait trop froid ( tôi không thích như vậy).

Ce thé est très chaud ( nhưng tôi có thể uống).
Ce thé est trop chaud ( tôi không thể uống).

Ở Pháp, trong cách nói thân mật, trop đôi khi thay thế bởi très. Trop nó mang một nghĩa tích cực, thí dụ:
Cette maison est trop belle ( ngôi nhà này thực sự rất đẹp) !
Cet appartement est trop silencieux ( tôi đang ở trong một chỗ ở rất yên tĩnh, và nó phù hợp với tôi) !

Trong bối cảnh trang trọng, tránh sử dụng trop với một nghĩa tích cực.

Bài tập thực hành

Ngữ pháp: beaucoup, trop, très

A1
5 bài tập
Xem • Ngữ pháp (số lượng / biểu thức chỉ số lượng)