Văn phạm / đại danh từ chính (tôi, bạn...) và giới từ « chez »

A1 Sơ cấp khám phá
« Tôi , tôi đang ở nhà anh ấy », « anh ấy, ảnh đang ở nhà họ ». Một đại danh từ chính, là gì ? Và làm sao sử dụng chúng ?

Đại danh từ chính

Đại danh từ chủ từ
Đại danh từ chính
Thí dụ Thí dụ
je
moi
Moi, je m'appelle Nicole
Tôi, tôi tên Nicole.
tu
toi
Toi Lucas, tu aimes le chocolat.
Bạn Lucas, bạn thích sô cô la .
il
lui
Lui, il habite à Paris. 
Anh ấy, anh ấy sống ở Paris.
elle
elle
Elle, elle va à la maison.
Cô ấy, cô ấy đi về nhà.
nous
nous
Nous, nous travaillons ici.
Chúng tôi , chúng tôi làm việc ở đây.
vous
vous
Vous, vous venez à 20 heures. 
Bạn, bạn đến lúc 8 giờ tối.
ils
eux
Eux, ils sont au cinéma.
Họ, họ đang ở trong rạp chiếu phim.
elles
elles
Elles, elles mangent au restaurant. 
Các cô ấy , các cô ấy ăn ở nhà hàng.

Đại danh từ chính củng cố danh từ hay đại danh từ. (Hãy cẩn thận, không nên sử dụng chúng một cách có hệ thống).

Đại danh từ chính được sử dụng :

- với trình bày c'est :

C'est vous, Monsieur Lambert ? Oui, c'est moi.

- vớiaussipas :

J'aime le jazz, et toi ? Moi aussi (elle aussi, vous aussi...).

Elle aime travailler. Et toi ? Pas moi (pas lui, pas nous...).

- sau một giới từ (pour, avec, chez...):

J'achète ce livre pour toi.

Ils viennent chez toi ce soir ?

Tu vas au cinéma avec lui.
 

Giới từ   « chez »


Giới từ « chez » có nghĩa là « trong nhà, trong căn hộ của » và đôi khi, « ở đất nước của »  hoặc « trong văn hóa của » :
 

Il va chez Marie = Anh ấy đi vào căn hộ ( trong nhà ) của Marie.

Nous travaillons chez toi = Chúng tôi làm việc trong nhà của bạn (trong căn hộ của bạn).
Audio file
Chez nous, ce sont les femmes qui dirigent = Ở nước chúng tôi, với nền văn hóa của chúng tôi , đó là những phụ nữ lãnh đạo.

Bài tập thực hành

Ngữ pháp: đại từ nhấn mạnh (moi, toi...) và giới từ "chez"

A1
4 bài tập
Xem • Ngữ pháp (đại từ / đại từ bổ ngữ nhấn mạnh, nơi chốn, vị trí / giới từ chỉ nơi chốn)