Văn hoá / Xưng họ và tên theo đúng thứ tự

A1 Sơ cấp khám phá
Share

Trong văn hoá nước bạn, khi tự giới thiệu, người ta sẽ xưng gì trước? Họ trước hay tên trước?

Trong tiếng Pháp, người ta thường xưng tên trước rồi mới đến họ.
Với những câu hỏi như: "Quel est ton nom ?" (cách hỏi không chính quy) hoặc "Quel est votre nom ?" (cách hỏi chính quy), cần trả lời tên trước rồi mới đến họ.

Tuy nhiên, trong ngữ cảnh chính quy hoặc hành chính, khi viết, người ta sẽ đặt họ trước tên sau.

Các câu hỏi thường dùng để hỏi tên và họ:
- Quel est ton / votre nom ?
- Comment t’appelles-tu / vous appelez-vous ?
- Tu t’appelles comment ? (không chính quy)
- Votre nom ? Votre prénom ? (hành chính)

Các cách trả lời: Je m’appelle Jean (Dubois) – Mon nom est Jean (Dubois) – Jean (Dubois).

Thường người ta xưng cả tên lẫn họ trong các tình huống chính quy. Còn trong các tình huống không chính quy như liên hoan nhà bạn bè của mình, người nói tiếng Pháp chỉ xưng tên.
Lưu ý, khi dùng tiếng Pháp để giới thiệu bản thân, không bao giờ được thêm các chức danh (Bác si, Ông, Bà) vào trước tên mình!

Bài tập thực hành

Bienvenue !

A1
8 bài tập
Xem • Nghe • Từ vựng (vie quotidienne / salutations, vie quotidienne / vie urbaine) • Ngữ pháp • (Các) văn hóa (Communication / Premiers échanges)

Văn hóa : nói họ và tên theo đúng thứ tự

A1
4 bài tập
Xem • (Các) văn hóa (Communication / Premiers échanges)