Văn hoá / Sự đúng giờ

A1 Sơ cấp khám phá
Share
Ở đất nước bạn, trong văn hoá bạn, có thể đến lúc mấy giờ khi có một cuộc hẹn công việc vào lúc 10 giờ, hay một giờ học tiếng lúc 14 giờ? Nếu có thang điểm "đúng giờ" thì văn hoá nước bạn được bao nhiêu điểm? Đến đúng giờ có phải một việc quan trọng không?

Ở mỗi nền văn hoá, khái niệm về thời gian và những thứ có liên quan tới thời gian rất khác nhau: tính đúng giờ, việc tuân thủ giờ giấc, các cuộc hẹn... Mọi người có cần báo trước hay xin lỗi nếu đến muộn, hoặc không thể đến một cuộc hẹn, dù chỉ là một cuộc hẹn bạn bè? Mọi người có hay bị vội không? Người chậm chạp sẽ bị nhìn nhận thế nào? Mọi người có thể làm việc gì "từ từ" không?

Những người nói tiếng Pháp ở phương tây rất đúng giờ trong các cuộc hẹn liên quan tới công việc, y tế, học hành. Những người đến muộn sẽ bị coi là làm phí phạm thời gian của người khác. Quy tắc này cũng được áp dụng, gần như chặt chẽ đến từng giây, với các phương tiện công cộng như tàu tốc hành.
Nói chung, khi đến muộn thì phải báo trước. Tuy nhiên, ở Pháp, với các cuộc hẹn cá nhân, đến nhà bạn bè, thì đến muộn không phải là bất lịch sự: như khi đến muộn 15 phút, lại là lịch sự.

Bài tập thực hành

Femme d'affaires regardant l'heure

Văn hóa: sự đúng giờ

A1
4 bài tập
Nghe • Liên văn hóa (cách tiếp nhận thời gian)