Tuân theo trình tự học được đề xuất tại "Lớp học vỡ lòng"

- Tuân theo thứ tự bài tập để từng bước đạt được mục tiêu của bài học.

- Sử dụng các quy tắc, các từ đã thấy và đã được học trong các bài tập mà bạn đã làm.