Từ vựng / Số lượng

A1 Sơ cấp khám phá
«1, 2, 3» hoặc «un, deux, trois», chữ số và số lượng viết bằng chữ! Để biết thêm, hãy đọc trợ giúp này.
0 : zéro

1 : un / une (trước một danh từ giống cái)

2 : deux

3 : trois

4 : quatre

5 : cinq

6 : six

7 : sept

8 : huit

9 : neuf

10 : dix

11 : onze

12 : douze

13 : treize

14 : quatorze

15 : quinze

16 : seize

17 : dix-sept

18 : dix-huit

19 : dix-neuf

20 : vingt

21 : vingt et un

22 : vingt-deux

23 : vingt-trois

24 : vingt-quatre

25 : vingt-cinq

26 : vingt-six

27 : vingt-sept

28 : vingt-huit

29 : vingt-neuf

30 : trente

40 : quarante

50 : cinquante

60 : soixante

70 : soixante-dix (Ở Bỉ : septante)

80 : quatre-vingts

90 : quatre-vingt-dix (Ở Bỉ : nonante)

100 : cent

1 000 : mille

1 000 000 : un million

Bài tập thực hành

Từ vựng: con số

A1
4 bài tập
Nghe • Từ vựng (ngôn ngữ, tiếng / số / số lượng)