Từ vựng / Địa lý

A1 Sơ cấp khám phá

continent (le) [châu lục]  
sur un continent [trên một châu lục] :en Asie, en Afrique, en Amérique, en Océanie, en Europe [ở châu Á, ở châu Phi, ở châu Mỹ, ở châu Đại Dương, ở châu Âu]  

pays (le) [quốc gia]  
un pays chaud - un pays froid [một quốc gia nóng - một quốc gia lạnh]  
dans un pays [ở một quốc gia] :en Italie, au Japon, aux États-Unis [ở Ý, ở Nhật Bản, ở Mỹ]    

ville (la) [thành phố]  
​une petite ville - une grande ville [một thành phố nhỏ - một thành phố lớn]  
dans une grande ville (à Dakar, à Londres...) [ở một thành phố lớn (ở Dakar, ở Luân Đôn...)]  

île (l'/une) [hòn đảo]  
sur une île [trên một hòn đảo] :à Madagascar, à Cuba [ở Madagascar, ở Cuba]  

ville (la) - aller en ville [thành phố - vào thành phố]  
montagne (la) - partir en montagne [núi - lên vùng núi]  
mer (la) - aller à la mer, aller au bord de la mer [biển - đi biển, đi ra bờ biển]  
nature (la) -  marcher dans la nature [thiên nhiên - đi bộ giữa thiên nhiên]  
hôtel (l'/un) -  aller à l'hôtel, passer des vacances à l'hôtel [khách sạn -  đi đến khách sạn, trải qua kỳ nghỉ ở khách sạn]  
plage (la) - aller à la plage [bãi biển - đi đến bãi biển]  
Les points cardinaux [Các hướng chính]
sud (le) [hướng Nam]  
au sud de - au sud du pays [ở phía Nam của - ở phía Nam của đất nước]  

nord (le) [hướng Bắc]  
au nord de - au nord de la ville [ở phía Bắc của - ở phía Bắc của thành phố]  

est (l') [hướng Đông]  
à l'est de - à l'est de l'Afrique [ở phía Đông - ở phía Đông của châu Phi]  

ouest (l') [hướng Tây]  
à l'ouest de - à l'ouest de l'île [ở phía Tây của - ở phía Tây của hòn đả]o