Tìm hiểu tài liệu

- Trước tiên, cố gắng xác định thể/loại của tài liệu (một trang web? một tờ quảng cáo? hay một tấm áp-phích?).

- Đọc lướt toàn bộ tài liệu đểnắm được ý chính. Đừng cố hiểu từng từ một, cũng đừng cố nắm chắn về nghĩa của một từ nào rồi mới đọc tiếp. Trả lời thầm các câu hỏi sau: các thông tin được đưa ra thuộc dạng gì? Chúng dành cho ai?

- Với các tài liệu dạng chuỗi ảnh, hãy xem hết một lượt ở lần xem thứ nhất. Chúng nói về điều gì? (con người, đồ vật?...) Điểm chung của các bức ảnh là gì?