Tận dụng những công cụ có sẵn

- Tận dụng các công cụ mà bạn có: các gợi ý làm bài, bản ghi lời của tài liệu hình hoặc tiếng, từ điển đa ngôn ngữ sẽ giúp bạn làm bài và hệ thống lại bài học.

- Thay đổi ngôn ngữ một cách hợp lý: làm bài tập với các yêu cầu đề bài bằng tiếng Pháp là một cách bổ trợ khác để học và thấm nhuần ngôn ngữ. Tuy nhiên, vào bất kỳ thời điểm nào trong khi làm bài, nhất là trong phần giúp đỡ, việc sử dụng ngôn ngữ mà tự mình chọn sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn các thông tin về ngôn ngữ và văn hoá.