Phát âm / Trình tự phụ âm

A1 Sơ cấp khám phá
Với cách nói, trong trường hợp nào chúng ta có quyền mối kết hai từ với nhau trong tiếng Pháp ? Làm việc trên tính lưu động với sự giúp đỡ này.
Trong tiếng Pháp, khi nói, người ta không tách tất cả các từ: người ta gom nhóm các từ, người ta liên kết chúng. Người ta phát âm một nhóm từ như thể người ta đang nói một từ rất dài: đó là nhóm nhịp điệu. Nó thường tương ứng với một ý tưởng.

Làm thế nào để liên kết các từ trong một câu hoặc một nhóm từ ? Người ta liên kết âm thanh phụ âm cuối cùng được phát âm từ một từ với âm thanh nguyên âm mà nó bắt đầu từ tiếp theo. Đây là chuỗi phụ âm: âm thanh phụ âm của một từ được liên kết với âm thanh nguyên âm của từ tiếp theo.

Thí dụ, trong câu   « elle habite en ville », có hai chuỗi phụ âm có thể có :
  • « elle_habite » : « elle » tận cùng bởi một phụ âm (l/) và  « habite » bắt đầu bới một âm thanh nguyên âm (/bit/),
  • « habite_en »: « habite » tận cùng bởi một phụ âm (/bit/) và  « en » là một âm thanh nguyên âm (/ɑ̃/).
Hãy cẩn thận, chúng ta không thể có một chuỗi phụ âm trong « en ville » bởi vì   « en » là một âm thanh nguyên âm  (/ɑ̃/) và  « ville » bắt đầu bởi một âm thanh phụ âm (/vil/).

Những thí dụ khác:
Audio file
Il est un vrai casse-tête « Il est » phát âm  /i lɛ/.
Audio file
pour avancer phát âm /pu Ra vɑ̃ se/. 

Trong một nhóm, « e » cuối cùng của từ đầu tiên không được phát âm trước từ tiếp theo mà nó bắt đầu bằng một nguyên âm. Âm thanh phụ âm phát âm cuối cùng kết nối với nguyên âm bắt đầu từ.
 
Audio file
Votre_intérieur phát âm /vɔ tRɛ̃ te RjœR/.
Audio file
Facile_et évident phát âm /fa si le e vi dɑ̃/.
Audio file
Face_au rangement « Face au » phát âm /fa so/.
Audio file
Faire_ici phát âm /fɛ Ri si/.

Bài tập thực hành

Phát âm: liên kết phụ âm

A1
4 bài tập
Xem • Phát âm (nối âm và lược âm)