Phát âm / Phụ âm cuối thường không được đọc

A1 Sơ cấp khám phá
Share

Không có nguyên tắc tuyệt đối cho việc đọc hay không đọc phụ âm cuối của một từ trong tiếng Pháp.

Với các động từ có dạng nguyên thể kết thúc bằng "er" , chẳng hạn habiter, visiter, chữ "r" sẽ không được đọc.

habiter

visiter

Nhưng chữ "r" ở cuối các động từ có dạng nguyên thể không kết thúc bằng "er" thì vẫn được đọc.

dormir

sortir

pouvoir

Chữ "r" cũng được đọc trong các từ sau:

mer

pour

toujours

Thông thường, phụ âm cuối của các từ thông dụng trong tiếng Pháp sẽ không được đọc.

logement

appartement

petit

grand

blanc


Về phát âm của chữ "s" trong từ "plus"

Chữ "s" trong từ "plus" không được đọc khi:

- trong cụm "ne...plus":

Je n'habite plus [ply] le quartier.

- sau nó là một từ bằng đầu một phụ âm.

Ce logement est plus [ply] petit.


Chữ "s" trong từ "plus" được đọc khi:

- trong cụm từ "plus de":

Ce logement a plus [plys] de pièces.

- trước một từ bắt đầu bằng một nguyên âm

Ce logement est plus [plyz] original.

- với dấu cộng (+) trong môn toán. Ta đọc âm [s] khi từ đằng sau bắt đầu bằng một phụ âm, và đọc âm [z] khi từ đằng sau bắt đầu bằng một nguyên âm.

Il faut un bureau plus [plys] deux chambres.

Ce logement compte deux pièces plus [plyz] une.

Bài tập thực hành

Phát âm: phụ âm cuối thường không được phát âm

A1
6 bài tập
Nghe • Phát âm (Lettres muettes / Consonnes finales muettes)