Phát âm / Nối âm

A1 Sơ cấp khám phá
Với những từ nào ta bắt buộc phải nối âm trong tiếng Pháp? Câu trả lời trong trợ giúp này.
Phụ âm là một âm được phát ra do sự cản trở của luồng hơi qua đường dẫn âm trong khoang miệng: ta có thể đóng đường dẫn âm rồi mở một cách đột ngột (trong tiếng Pháp, đó là các chữ b, c, d, g, k, m, n, p, q, t) hoặc đường dẫn âm bị thu hẹp lại (f, ch, j, l, r, s, v, w, x, z).

Nguyên âm là âm được phát ra bởi sự rung của dây thanh mà không có sự cản trở, thay đổi của luồng hơi. Các nguyên âm trong tiếng Pháp tương ứng với các chữ cái a, e, i, o, u, y, và kết hợp của các chữ cái (e)au, ai, ei, in, ein, ain, on, un, oi, ou... Nguyên âm là cơ sở, là âm quan trọng nhất của một âm tiết (trừ âm «e» cuối).

Thực hiện một nối âm là đọc phụ âm cuối của một từ mà thông thường không được đọc lên để nối âm đó với từ tiếp theo bắt đầu bằng một nguyên âm. Nhờ đó ta có một âm tiết mới với cấu trúc phụ âm-nguyên âm, là cấu trúc của đại đa số âm tiết trong tiếng Pháp.

Các phụ âm cuối liên kết và được tạo chủ yếu với các âm [z, t, n, p, R].

Nối âm là bắt buộc:
 • Sau un, deux, trois, six, dix, les, aux, des, ces, mes, tes, ses, nos, vos, leurs, quelques, plusieurs, certains, (de) nombreux, quels, aucun, mon, ton, son, tout ;
 • Sau en, dans, chez, sans, sous ;
 • Sau très, moins, mieux, plus, bien, trop ;
 • On, vous, nous, elles, ils trước một động từ, ví dụ
«On_a faim. »
«Vous_achetez.»

Nối âm bị cấm giữa một từ quan trọng với một từ kém quan trọng hơn.
Ví dụ:
 • Sau Quand, combien, comment, trừ trong biểu thức ngôn ngữ: 
  «Comment_allez-vous ?»
 • Sau « et », ví dụ:
  Audio file
  «Et // un quart de rouge.»
   
 • Trước một từ bắt đầu bằng «h» và không có nguồn gốc từ tiếng Latin:
  Audio file
  - «les harengs»,
  Audio file
  - «les Hollandais»,
  Audio file
  - «les Hongrois».

Bài tập thực hành

Phát âm: nối âm

A1
4 bài tập
Xem • Phát âm (nối âm và lược âm)