Phát âm / Nối âm

A1 Sơ cấp khám phá
Share
Phụ âm là những âm được phát ra khi thay đổi luồng hơi trong khoang miệng: ta có thể khép miệng rồi bật mở đột ngột (trong tiếng Pháp, đó là các chữ b, c, d, g, k, m, n, p, q, t) hoặc thu hẹp khoang miệng (f, ch, j, l, r, s, v, w, x, z).

Một nguyên âm trong tiếng Pháp là âm được phát ra bằng việc rung các dây thanh quản. Các nguyên âm trong tiếng Pháp tương đương với các chữ cái a, e, i, o, u, y, cũng như các tổ hợp chữ cái (e)au, ai, ei, in, ein, ain, on, un, oi, ou... Nguyên âm là bộ phận quan trọng nhất của âm tiết.

Nối âm, là đọc phụ âm cuối, vốn thường không được đọc, của một từ để nối với từ tiếp theo bắt đầu bằng một nguyên âm. Người ta tính một âm tiết mới khi nó có dạng phụ âm-nguyên âm, cấu trúc của 50% các âm tiết tiếng Pháp.

Các phụ âm cuối thường được nối là [z, t, n, p, R].

Các trường hợp nối âm bắt buộc:
- sau un, deux, trois, six, dix, les, aux, des, ces, mes, tes, ses, nos, vos, leurs, quelques, plusieurs, certains, (de) nombreux, quels, aucun, mon, ton, son, tout;
- sau en, dans, chez, sans, sous;
- sau très, moins, mieux, plus, bien, trop;
- on, vous, nous trước một động từ, ví dụ:

"On_a faim."

"Vous_achetez."

Cấm nối âm từ một từ quan trọng sang một từ ít quan trọng hơn.
Ví dụ:

- sau Quand, combien, comment, TRỪ trong thành ngữ:

"Comment_allez-vous ?"

- sau "et", ví dụ:

"Et // elle apprend le français."

Bài tập thực hành

Phát âm: nối âm

A1
4 bài tập
Nghe • Phát âm (nối âm và lược âm)