Phát âm / Ngữ điệu trong tiếng Pháp

A1 Sơ cấp khám phá
Lên giọng Trong tiếng Pháp, ngữ điệu sẽ được lên ở giữa câu, để báo hiệu là câu vẫn chưa kết thúc. Ta lên giọng ở cuối mỗi nhóm tiết điệu trong câu. Ví dụ:
Pas d'enfant, pas de voisin, pas d'électrici, pas une route. Hạ giọng Ta hạ giọng ở cuối câu để báo hiệu câu đã kết thúc.
Ví dụ:
Pas d'enfant, pas de voisin, pas d'électricité, pas une route qui la lie avec le reste du monde. Câu hỏi Với câu hỏi, ta còn lên giọng cao hơn ở cuối câu:
Pas de voisin ?
Pas de voisin.