Phát âm / Ngữ điệu trong tiếng Pháp

A1 Sơ cấp khám phá
Share

Lên giọng

Trong tiếng Pháp, ngữ điệu sẽ được lên ở giữa câu, để báo hiệu là câu vẫn chưa kết thúc.
Ta lên giọng ở cuối mỗi nhóm tiết điệu trong câu.

Ví dụ:

Pas d'enfant, pas de voisin, pas d'électrici, pas une route.


Hạ giọng
Ta hạ giọng ở cuối câu để báo hiệu câu đã kết thúc.

Ví dụ:

Pas d'enfant, pas de voisin, pas d'électricité, pas une route qui la lie avec le reste du monde.


Câu hỏi
Với câu hỏi, ta còn lên giọng cao hơn ở cuối câu:

Pas de voisin ?

Pas de voisin.

Bài tập thực hành

Un parcours intéressant !

A2
5 bài tập
Nghe • Từ vựng (monde du travail) • Phát âm (Intonation, rythme et accentuation)

Phát âm: ngữ điệu trong tiếng Pháp

A1
4 bài tập
Nghe • Phát âm (Intonation, rythme et accentuation)