Phát âm / mối quan hệ âm thanh- chữ viết của các âm [i-ɛ]

A1 Sơ cấp khám phá
Audio file
/i/ như 
Audio file
« Paris » ou « dix » 
Âm « i »  trong tiếng Pháp là một âm cao và căng. Để phát âm đúng âm /i/, cần phải căng toàn bộ cơ thể: lưỡi đưa xa ra trong miệng, hai môi kéo căng ra hai bên. Cần phải hình dung như đang tạo một nụ cười «đến tận mang tai», miệng gần như khép lại.
 
[i] - « ici » 

Âm [i] có thể được viết:
  • i : c’est ici, la famille, habitent, Louisa 
  • y : le lycée, le pays (ngoại lệ)
 
Audio file
/ɛ/ comme 
Audio file
« sept » 
Âm /ɛ/è »)được phát âm thả lỏng hơn âm /i/. Miệng và cơ thể ở tư thế thoải mái. Lưỡi đưa ra phía trước. Bạn cũng hình dung như đang tạo một nụ cười nhưng miệng mở ra.
 
[ɛ] - « père » 

Âm [ɛ] có thể được viết:
  • è : le père, mon frère
  • ê : être en Suisse, peut-être
  • ei : elle est enseignante, treize 
  • ai :  sur la chaise
  • e : je m’appelle, sept (khi có hai phụ âm đi liền sau chữ «e».)

Bài tập thực hành

Phát âm : cách đọc và cách viết âm [i - ɛ]

A1
5 bài tập
Nghe • Phát âm (âm thanh / nguyên âm - i, u, o...)