Phát âm / Luyến nguyên âm

A1 Sơ cấp khám phá
Share
Trong tiếng Pháp, người ta không phát âm riêng lẻ từng từ một. Người dân các nước Pháp ngữ có thể phát âm liền một mạch 6 âm tiết không ngắt quãng một cách thoải mái.
Người ta phát âm các từ diễn đạt một ý trong một luồng hơi: đó là nhóm tiết điệu. Khi phát âm nhóm này, giọng nói không bị ngắt quãng.

Chữ "e" cuối của từ không được phát âm.

une banane [yn banan].

Nếu từ đứng sau bắt đầu bằng một nguyên âm, người ta sẽ đọc nối hai từ, không ngắt nghỉ:

une_orange.

Nếu có hai nguyên âm đứng liền nhau, người ta sẽ phát âm từng nguyên âm và nối chúng lại; không có nghỉ giữa chừng hay ngắt giọng. đó là hiện tượng luyến nguyên âm:

Tu_as volé_une orange.

Ghi chú:
Một phụ âm là âm được phát ra khi thay đổi luồng hơi trong khoang miệng. người ta có thể khép miệng rồi bật mở đột ngột (trong tiếng Pháp, đó là những chữ cái b, c, d, g, k, m, n, p, q, t) hoặc hoặc thu hẹp khoang miệng(f, ch, j, l, r, s, v, w, x, z).

Một nguyên âm trong tiếng Pháp là âm được phát ra bằng việc rung các dây thanh quản. Các nguyên âm trong tiếng Pháp tương đương với các chữ cái a, e, i, o, u, y, cũng như các tổ hợp chữ cái (e)au, ai, ei, in, ein, ain, on, un, oi, ou... Nhìn chung, nguyên âm là nền tảng của âm tiết.

Bài tập thực hành

Phát âm: luyến nguyên âm

A1
4 bài tập
Xem • Phát âm (liaison, enchainements et élision)