Phát âm / Luyến âm trong nhóm tiết điệu

A1 Sơ cấp khám phá
Share
Khi nói tiếng Pháp, chúng ta không phát âm từng từ một: chúng ta nhóm và nối các từ lại với nhau. Chúng ta phát âm một nhóm từ như phát âm một từ dài: đó là nhóm tiết điệu.

Ta nối phụ âm ở cuối từ này với nguyên âm bắt đầu một từ khác.

Relooking_avec Fabrice

Mon nouvel_appartement

Cuisine_américaine

Il_habite à Paris

Nhóm tiết điệu là nhóm các từ được phát âm trong một luồng hơi. Một nhóm tiết điệu thường tương ứng với một ý.

Exercices de mise en pratique

Phát âm: sự nối âm trong nhóm tiết điệu

A1
4 bài tập
Nghe • Phát âm (Intonation, rythme et accentuation)