Phát âm / Luyến âm trong nhóm tiết điệu

A1 Sơ cấp khám phá
Khi nói tiếng Pháp, chúng ta không phát âm từng từ một: chúng ta nhóm và nối các từ lại với nhau. Chúng ta phát âm một nhóm từ như phát âm một từ dài: đó là nhóm tiết điệu.

Ta nối phụ âm ở cuối từ này với nguyên âm bắt đầu một từ khác.

Relooking_avec Fabrice

Mon nouvel_appartement

Cuisine_américaine

Il_habite à Paris

Nhóm tiết điệu là nhóm các từ được phát âm trong một luồng hơi. Một nhóm tiết điệu thường tương ứng với một ý.