Phát âm / Liên kết nguyên âm

A1 Sơ cấp khám phá
Trong tiếng Pháp, người ta không ngắt hơi nghỉ giữa tất cả các từ. Những người nói tiếng Pháp có thể phát âm một cách dễ dàng 6 âm tiết liên tục mà không cần phải ngắt nghỉ giữa các âm tiết.
Người ta phát âm tất cả các từ cùng diễn đạt một ý chỉ trong một hơi: đó chính là nhóm ngữ điệu. Ở bên trong nhóm này, không được ngừng giọng.

Nếu có hai nguyên âm liên tiếp, ta phát âm từng nguyên âm và nối chúng với nhau; ta không nghỉ và cũng không ngắt giọng: đó chính là hiện tượng liên kết nguyên âm.
Audio file
moi_aussi, j'ai du_hachis parmentier.
Audio file
Nous_aussi_on prépare le repas.
Audio file
Il faut_ajouter de la moutarde.
Audio file
Il y a_encore un plat_au four ?
Audio file
Tu_as_un kilo de pain ?
Audio file
Tu veux_un verre d'eau ?

Lưu ý, không phải cứ có hai nguyên âm được viết liền nhau là chúng được đọc lên. Âm «e» ở cuối từ không được đọc lên.

Trong  «une orange», có 2 nguyên âm được viết liền nhau nhưng đó không phải là một liên kết nguyên âm vì âm  «e» trong  «une» không được đọc lên. Trong une orange», chính là các âm/n//o/ được nối tiếp nhau.
Audio file
une_orange


Chú thích:
Phụ âm là một âm được phát ra do sự cản trở của luồng hơi qua đường dẫn âm trong khoang miệng: ta có thể đóng đường dẫn âm rồi mở một cách đột ngột (trong tiếng Pháp, đó là các chữ  b, c, d, g, k, m, n, p, q, t) hoặc đường dẫn âm bị thu hẹp lại (f, ch, j, l, r, s, v, w, x, z).

Trong tiếng Pháp, nguyên âm  là một âm được phát ra bởi sự rung của dây thanh. Các nguyên âm trong tiếng Pháp tương ứng với các chữ cái  a, e, i, o, u, y, và kết hợp của các chữ cái  (e)au, ai, ei, in, ein, ain, on, un, oi, ou... Thông thường, nguyên âm là đỉnh của âm tiết.

Chữ h là một phụ âm câm. Nó không được đọc lên. Trong câu  «du hachis parmentier», chữ «h» không được đọc lên. Ta nối các nguyên âm  «u» và «a» với nhau, và không được nghỉ giọng.

Bài tập thực hành

Phát âm: luyến nguyên âm

A1
5 bài tập
Xem • Nghe • Phát âm (nối âm và lược âm)