Phát âm / Lên giọng ở câu hỏi

A1 Sơ cấp khám phá
Share

Trong tiếng Pháp, ngữ điệu sẽ khác nhau ở câu hỏi/câu nghi vấn và câu trả lời/câu khẳng định.

Ta lên giọng ở cuối câu để cho biết đấy là câu hỏi:

Tu manges des oranges ?

Người ta lên giọng ở đầu câu nếu câu bắt đầu bằng một từ để hỏi:

Combien d'oranges ?

Người ta hạ giọng ở cuối câu để cho biết đấy là câu trả lời hoặc câu khẳng định.

Deux kilos d'oranges.


Lên giọng ở những câu hỏi không có từ để hỏi

Để đặt câu hỏi, người ta lên giọng ở cuối câu. Giọng sẽ từ mức 2 lên mức 4.

Ví dụ: Tu manges des oranges ?

4. _______________ranges ?
3. __________des o______
2. Tu manges___________
1. ____________________


Lên giọng ở những câu có từ để hỏi

Khi từ để hỏi nằm ở đầu câu, người ta bắt đầu câu ở mức 3 và sau đó là mức 2.

Ví dụ: Où est le marché de Vilnius ?

4. ______________________
3. Où est ________________
2. ______le marché de Vilnius ?
1. _______________________

Exercices de mise en pratique

Phát âm: lên giọng trong câu hỏi

A1
4 bài tập
Nghe • Phát âm (Intonation, rythme et accentuation)