Phát âm / Lên giọng ở câu hỏi

A1 Sơ cấp khám phá
Trong tiếng Pháp, ngữ điệu sẽ khác nhau ở câu hỏi/câu nghi vấn và câu trả lời/câu khẳng định. Ta lên giọng ở cuối câu để cho biết đấy là câu hỏi:
Tu manges des oranges ?
Người ta lên giọng ở đầu câu nếu câu bắt đầu bằng một từ để hỏi:
Combien d'oranges ?
Người ta hạ giọng ở cuối câu để cho biết đấy là câu trả lời hoặc câu khẳng định.
Deux kilos d'oranges. Lên giọng ở những câu hỏi không có từ để hỏi Để đặt câu hỏi, người ta lên giọng ở cuối câu. Giọng sẽ từ mức 2 lên mức 4.
Ví dụ: Tu manges des oranges ? 4. _______________ranges ? 3. __________des o______ 2. Tu manges___________ 1. ____________________ Lên giọng ở những câu có từ để hỏi Khi từ để hỏi nằm ở đầu câu, người ta bắt đầu câu ở mức 3 và sau đó là mức 2.
Ví dụ: Où est le marché de Vilnius ? 4. ______________________ 3. Où est ________________ 2. ______le marché de Vilnius ? 1. _______________________