Phát âm / Chữ "e" cuối không đọc

A1 Sơ cấp khám phá
Share

Chữ "e" ở cuối từ không bao giờ được đọc lên.

Khi chữ "e" được thêm vào sau phụ âm cuối để biểu thị giống cái, thì phụ âm cuối sẽ được đọc lên.
Ví dụ:

Islandais

Islandaise
Mở rộng:

Exercices de mise en pratique

Phát âm : chữ « e » cuối không được phát âm

A1
5 bài tập
Nghe • Phát âm (Lettres muettes / « e » muet)