Phát âm / Các âm « p », « v » và « b » 2

A1 Sơ cấp khám phá
Sự khác nhau giữa ba âm này là gì?
 
Audio file
/b/
Audio file
/p/
Audio file
/v/

 
Bạn có thấy các âm này khó phát âm không? Hãy quan sát thẻ căn cước của họ.
 
Audio file
/b/
Audio file
/p/
Audio file
/v/
Audio file
beau
Audio file
peau
Audio file
veau

Môi trên và môi dưới chạm vào nhau, sau đó mở ra một cách đột ngột trong một tiếng nổ.

Môi trên và môi dưới chạm vào nhau, sau đó mở ra một cách đột ngột trong một tiếng nổ.

Răng hàm trên chạm vào môi dưới.
Đây là âm hữu thanh. Ta cảm nhận âm rung lên trong cổ họng.
Âm thanh không rung lên trong cổ họng. Đây là phụ âm vô thanh.
Đây là âm hữu thanh. Ta cảm nhận âm rung lên trong cổ họng.
Cơ thể thả lỏng và môi chu ra phía trước.
Cơ thể và môi căng lên.
Cơ thể và môi thả lỏng.
Một câu để giúp bạn luyện tập:
Montre ton bobo à Robert.
Một câu để giúp bạn luyện tập:
Pourquoi pas un pansement, Philippe ?
Một câu để giúp bạn luyện tập:
Venez nous voir à Genève !
Audio file
[b] được viết: b
Audio file
[p] thông thường là p, ít khi là pp (grippe).
Audio file
[v] được viết: v

Bài tập thực hành

Phát âm: các âm "p", "v" và "b"

A1
5 bài tập
Nghe • Phát âm (âm thanh / phụ âm - r, p, b...)