Phát âm / Bỏ nguyên âm cuối và bỏ âm

A1 Sơ cấp khám phá
Share

Bỏ nguyên âm cuối

Trong tiếng Pháp, khó nghe được điểm phân chia giữa các từ vì phát âm có thể nối phụ âm cuối của một từ với âm đầu của từ tiếp thôi
Trong một nhóm từ được nối với nhau theo quy tắc ngữ pháp, nguyên âm cuối (thường xuyên là "e", "a", đôi khi là "i", "u"), của từ đầu tiên biến mất trước một từ khác bắt đầu bằng một nguyên âm. Nguyên âm bị bỏ được ký hiệu khi viết bằng dấu lược "' ' ".
 
Trong phất âm, phụ âm nằm trước nguyên âm cuối bị bỏ kết hợp với nguyên âm của từ tiếp theo để tạo thành một âm tiết :

l'infirmier, l'infirmière, l'ophtalmologue, l’œil, l'oreille, l'homme, l'hôpital,... 
nam y tá / nữ y tá / bác sĩ nhãn khoa / một chiếc mắt / một chiếc tai / một người đàn ông / một bệnh viện

Nhưng ở dạng số nhiều :

les infirmiers, les infirmières, les ophtalmologues, les yeux, les oreilles, les hommes, les hôpitaux.

Nguyên âm cuối bị bỏ thường là âm "e" ((le, ce, me, je, te, se, ne, de, que, parce que, puisque, lorsque, jusque...), và âm "a" (la), hoặc âm "i", trong cấu trúc si + il -> s'il.


Bỏ âm

Trong một số từ thường gặp, và chỉ khi nói trong bối cảnh thân mật, các nguyên âm hoặc phụ âm có thể bị lược bỏ :
 
 - Bỏ âm [y] trong từ "tu" khi đứng trước nguyên âm :

Tu en veux ? -> T'en veux ?

- Bỏ âm [l] trong từ "il(s)" :

"Il y a" > "Y a"

"Il n'y a rien" > "Y a rien"

"Il n'y a pas de chemin." > "Y a pas de chemin."

Bài tập thực hành

Et une comédie ?

A1
8 bài tập
Xem • Nghe • Ngữ pháp (interrogation, verbes / verbes pronominaux) • Từ vựng (vie quotidienne) • Phát âm (Marques de l'oral) • (Các) văn hóa (Communication / Communication non verbale)

Phát âm: bỏ nguyên âm cuối và bỏ âm

A1
5 bài tập
Xem • Nghe • Phát âm (liaison, enchainements et élision)

Tổng kết: bạn có thể phát âm bỏ nguyên âm cuối không ?

A1
1 bài tập
Phát âm (liaison, enchainements et élision)