Phát âm / Bảng chữ cái

A1 Sơ cấp khám phá
Share
A, a như trong Adam

B, b như trong Bachir

C, c như trong Clara

D, d như trong Djamila

E, e như trong Eugénie

F, f như trong Fatou

G, g như trong Gabriel

H, h như trong Habib

I, i như trong Inès

J, j như trong Jade

K, k như trong Kevin

L, l như trong Léa

M, m như trong Mamadou

N, n như trong Nathan

O, o như trong Omar

P, p như trong Paul

Q, q như trong Quentin

R, r như trong Rosalie

S, s như trong Samuel

T, t như trong Thomas

U, u như trong Ursule

V, v như trong Victor

W, w như trong William

X, x như trong Xavier

Y, y như trong Yasmine

Z, z như trong Zohra

Exercices de mise en pratique

Phát âm : bảng chữ cái

A1
4 bài tập
Nghe • Phát âm (Sons)