Phát âm / Bảng chữ cái

A1 Sơ cấp khám phá
A, a như trong Adam
B, b như trong Bachir
C, c như trong Clara
D, d như trong Djamila
E, e như trong Eugénie
F, f như trong Fatou
G, g như trong Gabriel
H, h như trong Habib
I, i như trong Inès
J, j như trong Jade
K, k như trong Kevin
L, l như trong Léa
M, m như trong Mamadou
N, n như trong Nathan
O, o như trong Omar
P, p như trong Paul
Q, q như trong Quentin
R, r như trong Rosalie
S, s như trong Samuel
T, t như trong Thomas
U, u như trong Ursule
V, v như trong Victor
W, w như trong William
X, x như trong Xavier
Y, y như trong Yasmine
Z, z như trong Zohra