Phát âm / Âm 'an"

A1 Sơ cấp khám phá
Share
TV5 JWPlayer Field
Chargement du lecteur...

Bạn đã bao giờ thử bắt chước nói theo một người Pháp chưa? Bạn đã bao giờ bắt chước một vài âm mà bạn cho là tiêu biểu trong tiếng Pháp chưa?
Bạn thấy các nguyên âm trong tiếng Pháp thế nào : kinh khủng, bình thường, khá / thực sự hay? Bạn không biết?

Sự khác nhau giữa:
 
 
không
là không thể nghe, khó nghe, dễ nghe?
trong đó có
răng
là không thể, khó, dễ phát âm?


Âm [ã] là một nguyên âm đặc trưng của tiếng Pháp đối với người nước ngoài. Âm này được phát âm giống các
âm [õ] của
"mười một", [ɛ͂] của
"hai mươi", được phát âm bằng cách đẩy hơi vừa qua đường miệng vừa qua đường mũi

Âm [ã] tương đương với âm mũi của âm [a], một âm trầm giống như nằm ở giữa cơ thể, ở vị trí của đám rối

Âm [ã] thường được viết : 
"an" : avance, manger, ordonnance
"en" : accident, dent, médicament, prendre, rendez-vous, urgences
"am" + b/p : chambre
"em" + b/p : remboursement
 
Ta thường nghe thấy âm này trong các từ tượng thanh sau :
"Vlan !"
"Pan !"


Cùng luyện nào!
Âm [ã] là âm trầm, tròn môi, cường độ trung bình.
Bạn có thể tập đọc âm [ã] bằng cách hình dung lại những phụ âm được phát âm tại cùng vị trí trong miệng:
 

Các âm tiết phụ âm - nguyên âm

m[ã] - d[ã] - t[ã]

Các âm tiết phụ âm - phụ âm - nguyên âm

lm[ã] - fr[ã] - pr[ã]
tr[ã] - dm[ã]

Các âm tiết phụ âm - nguyên âm - phụ âm

s[ã]t - p[ã]s - m[ã]d
f[ã]s - s[ã]s - r[ã]t
t[ã]t - k[ã]t
 
Nếu bạn có xu hướng phát âm 
[õ], hãy nghĩ đến âm
[ɛ̃] khi bạn muốn nói
[ã].

Phát âm âm [ã] cũng dễ hơn
- không chìa môi ra đằng trước
- trong ngữ điệu lên giọng, để hỏi hoặc để cầu khiến
- với các phụ âm « s » et « t ».

Bạn có thể làm theo mẫu:
- nhắc lại theo mẫu, nhưng nhanh hơn một chút, lúc hét to lúc thầm thì
- nhắc lại cùng lúc với mẫu, cố gắng chính xác nhất có thể.

Bài tập thực hành

Phát âm: âm "an"

A1
5 bài tập
Xem • Nghe • Phát âm (âm thanh / âm mũi in, an, on)