Ngữ pháp / Tương lai gần và giới từ dans + bổ ngữ chỉ thời gian

A1 Sơ cấp khám phá
Share

Tương lai gần: ALLER + động từ nguyên thể


Tương lai gần được sử dụng trong các cuộc nói chuyện thân mật để quy chiếu đến các sự kiện trong tương lai.
 

Je vais partir.
Tu vas arriver.
Il va prendre le bus.
Elle va arriver dans une heure.
On va partir plus tôt.
Nous allons arriver en retard.
Vous allez prendre le train une heure plus tard.
Ils vont travailler.
Elles vont se présenter.
 

"Dans" + bổ ngữ chỉ thời gian

J'arrive dans cinq minutes.
Je vais partir dans une heure.
Je te rappelle dans dix minutes.
Nous partons en vacances dans une semaine.Mở rộng:

Bài tập thực hành

Le lycée c'est fini !

A1
8 bài tập
Xem • Liên văn hóa (giao tiếp / giao tiếp phi ngôn ngữ) • Nghe • Ngữ pháp (động từ / thì quá khứ kép, động từ / thì tương lai gần) • Từ vựng (giáo dục và đào tạo / giáo dục đại học) • Phát âm (các chỉ hiệu lời nói)

Ngữ pháp: thì tương lai gần và giới từ "dans"

A1
4 bài tập
Nghe • Ngữ pháp (động từ / thì tương lai gần)