Ngữ pháp / Thông báo giờ

A1 Sơ cấp khám phá
Bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là ...Buổi sáng
Buổi chiều

 

 

Các phút
10h05 : Il est dix heures cinq.

11h10 : Il est onze heures dix.

13h15 : Il est une heure et quart.

14h30 : Il est deux heures et demie.

14h45 : Il est trois heures moins quart.

15h40 : Il est quatre heures moins vingt.