Ngữ pháp / Thích một vật hoặc, thích làm một việc gì đó

A1 Sơ cấp khám phá
Aimer + nom (một vật)
J'aime la musique.
Chúng ta sử dụng le, la, l', les trước danh từ để chỉ tính xác định.
Aimer + nom (một người, một thị trấn)
Tu aimes Jacques Brel.
Elle aime Paris.
Chúng ta không để các mạo từ này trước tên người hoặc tên địa danh.
Aimer + Động từ nguyên mẫu
Elle aime s'amuser.
Theo sau động từ aimer là một động từ ở dạng nguyên thể.

 

Bài tập thực hành

Ngữ pháp: động từ « aimer » ở thì hiện tại

A1
4 bài tập
Xem • Nghe • Ngữ pháp (động từ / thì hiện tại)