Ngữ pháp / Thì hiện tại của thức trần thuật

A1 Sơ cấp khám phá
«Je pense donc je suis». Học cách chia tất cả các dạng động từ ở thì hiện tại nhờ vào trợ giúp này.
Ta sử dụng thì hiện tại của thức trần thuật để diễn tả sự việc đang diễn ra ở ngay chính thời điểm khi ta nói, tức là ngay lúc này, vào ngày hôm nay. Ta cũng dùng nó để mô tả hoặc để nói về một thói quen.                                         
Các động từ có đuôi -er
  • Phần lớn các động từ trong tiếng Pháp có dạng nguyên thể là -er
  • Cấu tạo: gốc từ + hậu tố e, es, e, ons, ez, ent

Ví dụ: động từ «passer»

Audio file
Je passe
Audio file
Tu passes
Audio file
Il/Elle/On passe
Audio file
Nous passons
Audio file
Vous passez
Audio file
Ils/Elles passent

Các động từ bất quy tắc:
Động từ «aller» Động từ bất quy tắc: các động từr «aller» và «venir»
Các động từ có kết thúc là -ger manger», «voyager») Với ngôi «nous»: nous mangeons, nous voyageons.
Các động từ có kết thúc là -cercommencer») Với ngôi «nous»: nous commençons
 
Các động từ có đuôi -ir 
  • Cấu tạo: gốc từ + hậu tố s, s, t, ons, ez, ent
Ví dụ 1: động từ «sortir» (tương tự: «partir», «dormir»)
Audio file
Je sors  
Audio file
Tu sors  
Audio file
Il/Elle/On sort  
Audio file
Nous   sortons
Audio file
Vous   sortez
Audio file
Ils/Elles   sortent

Ví dụ 2: động từ «finir» (tương tự: «choisir», «réfléchir»)  
Audio file
Je finis  
Audio file
Tu finis  
Audio file
Il/Elle/On finit  
Audio file
Nous   finissons
Audio file
Vous   finissez
Audio file
Ils/Elles   finissent

Một số động từ được chia theo cách giống nhau:
- Các động từ có kết thúc là -aître, như «connaître» (je connais, nous connaissons)
- Các động từ có gốc từ chứa -s-: là các động có kết thúc là -(u)ire, như «lire» (tu lis, vous lisez)
- Các động từ có gốc từ chứa -v-: là các động từ có kết thúc là -crire, như «écrire» (elle écrit, elles écrivent)
 
Các động từ có đuôi -re, -dre, -ire, -oir -re, -dre, -ire, oir
  • Phần lớn các động từ này có gốc từ khác nhau.
  • Cấu tạo: gốc từ + hậu tố s, s, t, ons, ez, ent
Ví dụ: động từ «devoir» 
Audio file
Je dois
Audio file
Tu dois
Audio file
Il/Elle/On doit
Audio file
Nous devons
Audio file
Vous devez
Audio file
Ils/Elles doivent
 
Các động từ bất quy tắc:
Các động từ «pouvoir» và «vouloir» có hậu tố là x, x, t, ons, ez, ent
Đối với các động từ «prendre» và các phái sinh của nó (như «comprendre», «apprendre») hậu tố -t không áp dụng với các ngôi «il/elle/on».

Ví dụ: động từ «pouvoir»
Audio file
Je peux
Audio file
Tu peux
Audio file
Il/Elle/On peut
Audio file
Nous pouvons
Audio file
Vous pouvez
Audio file
Ils/Elles peuvent
Để biết thêm chi tiết, xem: các động từr pouvoir, vouloirdevoir.

Ví dụ: động từ «comprendre»
Audio file
Je comprends
Audio file
Tu comprends
Audio file
Il/Elle/On comprend
Audio file
Nous comprenons
Audio file
Vous comprenez
Audio file
Ils/Elles comprennent
Để biết thêm chi tiết, xem: các động từr attendreprendre.

Bài tập thực hành

L'art de la marche, de Laurent Hutinet, interview 7 jours sur la planète

Ngữ pháp:thì hiện tại thuyết cách

A1
4 bài tập
Xem • Nghe • Ngữ pháp (động từ / thì hiện tại)