Ngữ pháp / Quá khứ kép của các động từ đuôi -er

A1 Sơ cấp khám phá
Thì hiện tại Nguyên mẫu Quá khứ kép
Bây giờ.
Tôi thực hiện hành động ngay lúc này.
  Thế là xong!
Hành động đã kết thúc.
Je clique.

Tu sélectionnes.

Il réserve.

Nous cherchons.

Vous organisez.

Elles préparent.
Cliquer

Sélectionner

Réserver

Chercher

Organiser

Préparer
J’ai cliqué.

Tu as sélectionné.

Il a réservé.

Nous avons cherché.

Vous avez organisé.

Elles ont préparé.
 
Ta dùng thì quá khứ kép để kể lại một hành động hay một sự kiện đã xảy ra, đã trôi qua vào thời điểm nói.
 
Cách thành lập
Thì quá khứ kép bao gồm hai từ:
- avoir (đối với hầu hết động từ) hoặc être (đối với những động từ phản thân và 17 động từ "aller, arriver, entrer, rentrer, rester, retourner, tomber, monter ; descendre ; partir, sortir ; venir, devenir, revenir ; naitre, mourir, passer par" mà ta có thể ghi nhớ các chữ cái đầu như sau "DR & MRS VANDER TRAMPP") được chia ở thì hiện tại;
- một biến thể từ gốc của động từ, gọi là quá khứ phân từ.
Ví dụ:cliquer > cliqu + é = cliqué áp dụng cho 8000 động từ nguyên mẫu đuôi "-er".

Bài tập thực hành

Ngữ pháp:quá khứ kép của các động từ đuôi -er

A1
4 bài tập
Đọc • Ngữ pháp (động từ / thì quá khứ kép)