Ngữ pháp / Phủ định

A1 Sơ cấp khám phá
Liệu ta phải nói là: «ce n'est pas bien» hay «c'est pas bien»? Học cách cấu tạo câu phủ định đúng nhờ vào trợ giúp này.

Phong cách ngôn ngữ nghi thức (hình thức nói hoặc viết)


Ta dùng Chủ ngữ + NE / N' (nếu động từ bắt đầu bằng một nguyên âm) + động từ + PAS (+ danh từ hoặc + động từ nguyên thể) để diễn tả điều trái ngược của một hành động hoặc một tình huống.
 
Audio file
Je ne veux pas savoir. Tôi không muốn biết.
Je ne comprends pas. Tôi không hiểu.
Audio file
Je n'ai pas le droit de dire ça. Tôi không có quyền nói điều đó.
  
Ta dùng Chủ ngữ NE/N' (+ nếu động từ bắt đầu bằng một nguyên âm) + động từPLUS (+ danh từ hoặc om + động từ nguyên thể) để diễn tả một hành động hoặc một tình huống ngừng lại, không còn diễn ra nữa. 
 
Audio file
On ne parlera plus de cette maladie.  Chúng ta sẽ không nói về căn bệnh này nữa. 
Audio file
Je n'ai plus faim. Tôi không đói nữa.

Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (hình thức khẩu ngữ)

Đôi khi, ở khẩu ngữ, ta có thể diễn đạt ý phủ định mà không cần dùng trạng từ «ne».
Chủ ngữ + động từ + PAS hoặc PLUS... (+ danh từ hoặc + động từ nguyên thể)
Audio file
C'est pas l'alcool, c'est l'hépatite B. Đó không phải do rượu mà chính là do viêm gan B đấy.
Audio file
Je veux pas savoir. Tôi không biết.
Audio file
J'ai plus faim. Tôi không đói nữa.
 

Bài tập thực hành

Ngữ pháp: Phủ định

A1
4 bài tập
Xem • Nghe • Ngữ pháp (phủ định)