Ngữ pháp / Phủ định

A1 Sơ cấp khám phá

Trang trọng (nói hoặc viết)

Chủ ngữ + NE / N' (động từ bắt đầu bằng một nguyên âm) + động từ + PAS (+ danh từ hoặc + động từ nguyên thể)  
Ce n'est pas l'alcool.
On ne l'a pas dépistée assez tôt.  

Thân mật (nói)*

Chủ ngữ + động từ + PAS... (+ danh từ hoặc + động từ nguyên thể)  
Đó không phải là rượu, đó là viêm gan B.
Il faut pas blaguer avec l'hépatite B. * Cách nói được dùng trong đoạn video.