Ngữ pháp / Phủ định

A1 Sơ cấp khám phá
Share

Trang trọng (nói hoặc viết)


Chủ ngữ + NE / N' (động từ bắt đầu bằng một nguyên âm) + động từ + PAS (+ danh từ hoặc + động từ nguyên thể)
 

Ce n'est pas l'alcool.

Il ne buvait pas d'alcool ?

Je ne comprends pas.

On ne l'a pas dépistée assez tôt.
 

Thân mật (nói)*


Chủ ngữ + động từ + PAS... (+ danh từ hoặc + động từ nguyên thể)
 
Đó không phải là rượu, đó là viêm gan B.

Il faut pas blaguer avec l'hépatite B.


* Cách nói được dùng trong đoạn video.

Bài tập thực hành

Le lycée c'est fini !

A1
8 bài tập
Xem • Liên văn hóa (giao tiếp / giao tiếp phi ngôn ngữ) • Nghe • Ngữ pháp (động từ / thì quá khứ kép, động từ / thì tương lai gần) • Từ vựng (giáo dục và đào tạo / giáo dục đại học) • Phát âm (các chỉ hiệu lời nói)

Ngữ pháp: Phủ định

A1
4 bài tập
Nghe • Ngữ pháp (phủ định)