Ngữ pháp / Nói về thời tiết

A1 Sơ cấp khám phá
Share

Chúng ta có thể đưa ra thông tin về thời tiết theo ba cách sau:

- Với Il fait + tính từ.
Ví dụ:

Il fait beau.

- Với một số động từ.
Ví dụ:

Il pleut.

Il neige.

- Với il y a + danh từ.
Ví dụ:

Il y a des nuages.
 

Donner des informations sur le temps qu'il fait (la météo)

Il fait + adjectif
Verbes
Il y a + nom
Il fait beau.
Il pleut.
Il y a du soleil.
Il fait chaud, il fait froid.
Il neige.
Il y a de la pluie.
Il fait mauvais.
 
Il gèle.
 
Il y a des nuages.
 

La négation avec ne... pas

Forme positive
Forme négative
Il fait beau.
Il ne fait pas beau.
Il pleut.
Il ne pleut pas.
Il y a du soleil.
Il n'y a pas de soleil.

Bài tập thực hành

La météo

A2
4 bài tập
Xem • Nghe • Từ vựng (cuộc sống thường nhật / thời tiết)

Ngữ pháp: nói về thời tiết

A1
5 bài tập
Xem • Từ vựng (cuộc sống thường nhật / thời tiết) • Ngữ pháp (phủ định)