Ngữ pháp / Động từ nguyên thể

A1 Sơ cấp khám phá
«Couper la pomme en quatre». Trong phần trợ giúp này, hãy học cách sử dụng động từ nguyên thể để đưa ra một hiệu lệnh hoặc các chỉ dẫn, rất hữu ích khi trình bày một công thức nấu ăn chẳng hạn!
Ta sử dụng động từ nguyên thể khi ta muốn đưa ra một chỉ dẫn (trong công thức nấu ăn, hướng dẫn sử dụng…).

Động từ nguyên thể kết thúc bằng -er
Có nhiều động từ nguyên thể có đuôi kết thúc bằng -er (= đó là các động từ có quy tắc).
Ví dụ:

Audio file
ajouter le beurre thêm bơ
Audio file
étaler la pâte dàn bột nhào ra
Audio file
mélanger les ingrédients trộn các nguyên liệu
Audio file
couper cắt
Audio file
verser đổĐộng từ nguyên thể kết thúc bằng -re, -ir, -oir

Có nhiều động từ nguyên thể có đuôi kết thúc bằng -re, -ir, -oir.
Thí dụ:
Audio file
battre les œufs đánh trứng
Audio file
mettre au four bỏ vào lò
Audio file
sortir le beurre lấy bơ ra

Lưu ý: trong công thức nấu ăn, đôi khi người ta còn dùng mệnh lệnh thức (xem Trợ giúp Ngữ pháp / Thức mệnh lệnh).
Mettez le sucre dans le bol ! Ajoutez un peu d'eau !

Bài tập thực hành

Recette de la tarte aux Noix de Pécan

Ngữ pháp: động từ nguyên thể

A1
4 bài tập
Xem • Ngữ pháp (động từ / lối nguyên thể)