Ngữ pháp / Động từ nguyên thể

A1 Sơ cấp khám phá
Share

Động từ nguyên thể


Động từ nguyên thể được dùng để đưa ra các chỉ dẫn (công thức nấu ăn, hướng dẫn sử dụng...).

Những động nguyên thể kết thúc bằng -er
Rất nhiều động từ có dạng nguyên thể kết thúc bằng -er (= các động từ có quy tắc).
Ví dụ:

assaisonner, ajouter des pâtes, laisser cuire 7 minutes, couper en deux...

Các động từ nguyên thể kết thúc bằng -re, -ir
Một vài động từ có dạng nguyên thể kết thúc bằng -re, -ir, -oir.
Ví dụ:

faire cuire, battre doucement, mettre au four, sortir le beurre...

Lưu ý: để cá thể hóa các chỉ dẫn, người ta dùng thức mệnh lệnh (xem phần trợ giúp Ngữ pháp / Thức mệnh lệnh).
Mettez le sucre dans le bol !
Ajoutez un peu d'eau !

Bài tập thực hành

Ngữ pháp: động từ nguyên thể

A1
4 bài tập
Xem • Ngữ pháp (verbes / infinitif)