Ngữ pháp / Diễn tả nguyên nhân

A1 Sơ cấp khám phá
Làm thế nào để diễn tả nguyên nhân trong tiếng Pháp với «pour» và «parce que»?
Để diễn tả một nguyên nhân, một lý do, một động cơ, ta sử dụng «pour» hoặc «parce que/qu'». 

Các từ này có cùng nghĩa nhưng không cùng cấu trúc:
  • «Pour» được theo sau bởi...
    • một danh từ: J'apprends le français pour le travail
    • một động từ nguyên thể: Il habite en France pour travailler.
  • Theo sau «Parce que/qu'*» là một câu (có cấu trúc: chủ ngữ + động từ được chia): J'apprends le français parce que j'aime cette langue.
* Ta dùng «parce qu'» trước một từ bắt đầu bằng một nguyên âm: ... parce qu'il aime le football.

Bài tập thực hành

Un homme parle.

Vì sao tôi thích tiếng Pháp

A1
4 bài tập
Xem • Nghe • Ngữ pháp (nguyên nhân và kết quả)