Ngữ pháp / Cần phải + động từ nguyên thể

A1 Sơ cấp khám phá

CẦN PHẢI thể hiện một điều cần làm, một nghĩa vụ. Cấu trúc này có thể đứng trước một danh từ hoặc một động từ nguyên thể.

Ví dụ:

 

Il faut prendre des médicaments.

 

Il faut prendre un traitement.

 

Il faut aller voir un médecin.
 
Động từ nguyên thể là dạng của động từ không chia. Ví dụ như đó là các động từ kết thúc bằng : -ER, -IR ou -RE.
Vài ví dụ : manger, jouer, venir, finir, prendre, entendre, etc.


Ta dùng động từ nguyên thể sau cấu trúc "cần phải", hoặc sau một giới từ(à, de, pour...).
Ví dụ:
C'est facile à faire
Je n'ai pas le temps de travailler.
Je travaille pour payer mes études.
 

Mở rộng:

Bài tập thực hành

Ngữ pháp: cần phẩn + động từ nguyên thể

A1
4 bài tập
Xem • Ngữ pháp (động từ / các cấu trúc vô nhân xưng)