Ngữ pháp / Các giời từ à, au, en, aux + tên thành phố hoặc tên nước

A1 Sơ cấp khám phá
Share
TV5 JWPlayer Field
Chargement du lecteur...


Giới từ au được đặt trước tên nước giống đực bắt đầu bằng một phụ âm.

Le + tên nước giống đực

Au + tên nước giống đực

le Sénégal
Je vais au Sénégal.
le Portugal
Nous habitons au Portugal.


Giới từ en được đặt trước tên nước giống cái hoặc tên nước giống đực bắt đầu bằng một nguyên âm.

La + tên nước giống cái

En + tên nước giống cái

la Chine
Tu travailles en Chine.
la France
Nous sommes en France.


Giới từ aux được đặt trước tên nước có dạng số nhiều.

Les + tên nước có dạng số nhiều

Les + tên nước có dạng số nhiều

les Pays-Bas
Il va aux Pays-Bas.
les États-Unis
J'habite aux États-Unis.


Giới từ à được đặt trước tên thành phố.

Tên thành phố

À + tên thành phố

Dakar
Il part à Dakar.
Bruxelles
Nous habitons à Bruxelles.


Mở rộng:

Bài tập thực hành

Astuces pour apprendre : la bande annonce (1/2)

A1
4 bài tập
Giáo dục truyền thông (hình ảnh / phân tích hình ảnh, các đặc trưng một chương trình / trailer)

Ngữ pháp : à, au, en, aux + tên thành phố hoặc tên nước

A1
4 bài tập
Nghe • Ngữ pháp (nơi chốn, vị trí / giới từ chỉ nơi chốn)