Học từ các lỗi sai (từ mọi bài tập)

- Đọc cẩn thận đáp án. So sánh câu trả lời của bạn với đáp án để hiểu rõ hơn lỗi của mình.

- Đọc cẩn thận các gợi ý. Đừng quên là bạn luôn có thể đối chiếu với ngôn ngữ bạn muốn. Để xem gợi ý, hãy ấn "Aides" (ở bên phải trang web, cùng phía với danh sách bài tập).

- Và... đừng quên rằng không thể nào học mà không mắc một lỗi nào.