Học quy tắc ngữ pháp (bài tập phần "Hệ thống", "Luyện tập")

- Cố gắng áp dụng các quy tắc ngữ pháp: khi đã thuộc cách chia của một động từ, hãy đặt những câu có thể dùng trong hoàn cảnh cụ thể với động từ này.

- So sánh với cách dùng trong tiếng mẹ đẻ của bạn hay với một ngôn ngữ khác: tìm các điểm khác và giống nhau để giúp bạn nắm vững hơn.