Grammaire / La négation (2)

A2 Sơ trung cấp
À propos d'une chose : ne / n' ... rien
Exemple : Je ne comprends rien.

À propos d'une personne : ne / n' ... personne
Exemple : Ça n'intéresse personne.

À propos de la fréquence : ne / n' ... jamais
Exemple : Je ne vais jamais dans les musées.

Bài tập thực hành

La culture pour tous

A2
8 bài tập
Xem • Từ vựng (cuộc sống thường nhật / bổ ngữ, giải trí, văn hóa / tác phẩm nghệ thuật) • Nghe • Ngữ pháp (phủ định) • Liên văn hóa (giao tiếp / giao tiếp phi ngôn ngữ)